logo

Volmacht

Volmacht

In principe moet de kiezer zijn stem persoonlijk uitbrengen. Bepaalde kiezers kunnen echter stemmen bij volmacht (artikel 42 bis van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek). Hierdoor kan de volmachtdrager in naam van de volmachtgever stemmen.

Zijn gerechtigd om volmacht te geven, de kiezers:

 1. die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naar toe gevoerd te worden.
  Deze onbekwaamheid moet blijken uit een medisch attest;
 2. die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland vertoeven, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die daar verblijven of zich op de dag van de verkiezing in het buitenland bevinden en in de onmogelijkheid verkeren zich in het stembureau aan te bieden.
  Die zich de dag van de stemming in het Rijk bevinden, maar zich om beroeps- of dienstredenen in de onmogelijkheid verkeren zich in het stembureau te melden.
  Dit moet gestaafd worden door de overheid of werkgever;
 3. die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefenen en de leden van het gezin die met hen samenwonen.
  De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar betrokkenen in het bevolkingsregister zijn ingeschreven;
 4. die de dag van de stemming ten gevolge van een gerechtelijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeren.
  Dit moet blijken uit een attest van de directie van de instelling waar betrokkene verblijft;
 5. die omwille van hun geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeren zich ter stemming aan te bieden. Dit moet blijken uit een verklaring van de religieuze overheid;
 6. de studenten die wegens studieredenen in de onmogelijkheid verkeren zich naar het stembureau te begeven. Hier moet de schooldirectie een bewijsschrift afleveren;
 7. die om andere dan hierboven vermelde redenen, op de dag van de stemming afwezig zijn van hun woonplaats omwille van een tijdelijk verblijf in het buitenland en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevinden om zich in het stembureau te melden, voor zover die onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats of zijn gemachtigde vastgesteld is, na het voorleggen van de nodige bewijsstukken; in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord waarvan het model door de Regering bepaald is.
  De aanvraag moet uiterlijk de dag voor de dag van de verkiezing worden ingediend. Wanneer de burgemeester de aanvraag aanvaardt, levert hij een daartoe bestemd attest af.

Iedere volmachtdrager mag slechts één keer in iemands anders naam stemmen.

De volmacht wordt geregeld via een document dat gratis door de gemeente ter beschikking wordt gesteld of kan afgehaald worden van het internet.

Het formulier moet door de lastgever en door de gemachtigde ondertekend worden. Laatstgenoemde moet zijn stem uitbrengen in het stembureau waar de lastgever zou gestemd hebben.

 

Formulier P1: Volmacht om te stemmen. U vindt hier het word-document.

Formulier P2: Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland (om andere dan beroepsredenen). U vindt hier het word-document.

Formulier P3: Verklaring op erenwoord in geval van tijdelijk verblijf in het buitenland (andere dan beroeps-of dienstredenen). U vindt hier het word-document.

Formulier P4: Attest ter vaststelling van de uitoefening  van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger. U vindt hier het word-document.

Formulier P5: Attest dat de onmogelijkheid aantoont om te stemmen wegens studieredenen. U vindt hier het word-document.