logo

Gemeentebesturen

Gemeentebesturen

Over de inschrijving van onderdanen van vreemde origine van een Staat die geen lid is van de Europese Unie

  • U vindt hier de modellen van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de aanvraag ofwel erkent, ofwel verwerpt, die de niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie, die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, evenals het model van het attest van de verklaring waarin de niet-Belgische burger van buiten de Europese Unie zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele Vrijheden na te leven.
  • De FOD Binnenlandse Zaken heeft onlangs een bericht aan de gemeenten verzonden met enkele verduidelijkingen over de inschrijving als kiezer van vreemdelingen die geen onderdanen zijn van een lidstaat van de Europese Unie. U kunt dit bericht hier raadplegen.

Betreffende de inschrijving van de onderdanen van een Lidstaat van de Europese Unie

  • Hier vindt u de modellen van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen ofwel erkent, ofwel verwerpt.

---

Formulier A2: Bericht tot oproeping van de kiezers. U vindt hier het word-document.

---

Formulier R12: Ontvangstbewijs voor de elektronische stembus. U vindt hier het word-document.