logo

Allerlei

Allerlei

Gebruik van het nummer van het letterwoord en het beschermde gemeenschappelijk volgnummer

Opdat een gemeentelijke lijst een letterwoord of gemeenschappelijk volgnummer kan gebruiken, dient bij de voordracht van de kandidaten een verklaring, ondertekend door de afgevaardigde (of zijn plaatsvervanger) van de politieke partij op niveau van het administratief arrondissement, te worden gevoegd, die verklaart dat de kandidatenlijst erkend is door de partij aan wie het beschermde letterwoord en gemeenschappelijk volgnummer toebehoort.

Gebruik van een gemeenschappelijk volgnummer zonder gebruik van het beschermd letterwoord of logo

Het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek voorziet de mogelijkheid voor de kandidatenlijsten om een gemeenschappelijk volgnummer te gebruiken dat reeds werd toegekend aan een politieke partij die haar letterwoord of logo op gewestelijk niveau heeft laten beschermen. Dit kan zelfs wanneer de lijst op gemeentelijk niveau het op het gewestelijk niveau beschermd letterwoord of logo niet of slechts gedeeltelijk gebruikt. De lijst waarvan het letterwoord of logo verschilt van deze dat op gewestelijk niveau werd beschermd, maar toch gebruik wenst te maken van het gemeenschappelijk volgnummer dat eraan verbonden is, dient bij de voordracht van de kandidaten een verklaring van een ter beschikkingstelling van het gemeenschappelijk volgnummer te voegen.

Deze verklaring dient te worden opgesteld door de persoon die op het niveau van het administratief arrondissement werd aangesteld door de politieke partij waaraan het gemeenschappelijk volgnummer werd toegekend.

Het is vanzelfsprekend dat de partij die een gemeenschappelijk nummer heeft verkregen, het slechts kan ter beschikking stellen van één lijst per gemeente en dat hij afziet om een lijst in te dienen die het letterwoord gebruikt dat werd beschermd in de gemeenten waar hij zijn gemeenschappelijk volgnummer heeft afgestaan.

Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van het letterwoord dat de vermelding LB of burgemeester bevat

De voorzitter van het hoofdbureau dient elke lijst te weigeren die gebruikt maakt van de vermelding “LB” of “burgemeester” en op dewelke de uittredende burgemeester niet voorkomt.

Specifieke bepalingen betreffende de letterwoorden of logo’s die eerder werden gebruikt

De voorzitter van het hoofdbureau dient een letterwoord of logo dat in de gemeente werd gebruikt bij een vorige gemeenteraadsverkiezing te weigeren, zelfs wanneer deze niet werd beschermd of verboden op gewestelijk niveau, indien de lijst niet het akkoord heeft verkregen van twee derde van de personen die tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen gekozen werden op de lijst die van dat letterwoord of logo gebruikgemaakt heeft.

Enkel de lijsten die minstens drie gekozenen telden bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen vallen onder deze maatregel. Bovendien wordt er bij de berekening van het aantal noodzakelijke ondertekenaars alleen rekening gehouden met de gekozenen die opnieuw kandidaat zijn.

Bijvoorbeeld : indien de lijst tijdens de vorige verkiezingen 9 verkozenen had, maar daarvan enkel 7 van deze verkozenen opkomen, dient men de handtekening verkrijgen van minstens 5 van de 7 verkozenen die opnieuw kandidaat zijn (2/3 van 7 = 4.66, het quotiënt wordt afgerond naar de hogere eenheid wanneer de eerste decimaal groter of gelijk is dan 5).

Loting van de volgnummers door de voorzitter van het hoofdbureau

Op de dag van de definitieve afsluiting van de lijsten, gaat de voorzitter van het hoofdbureau, onmiddellijk na het afsluiten van de lijsten, over tot de loting van de nummers van lijsten die geen gemeenschappelijk volgnummer hebben. De loting gebeurt vanaf het eerstvolgende hogere nummer ten opzichte van het laatste nummer dat werd toegekend bij de loting door de Regering. Er wordt eerst een volgnummer toegekend aan de volledige lijsten, vervolgens aan de onvolledige lijsten.

----

Gebruik van het besturingssysteem Windows 7

We willen enkele punten toelichten om te antwoorden op enkele vragen betreffende het gebruik van het besturingssysteem Windows 7 bij de verkiezingen van 14 oktober 2012.

Voor alle gemeenten met CODI-software is er geen enkel probleem van compatibiliteit met Windows 7.

Voor de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Gillis is Windows 7 ook compatibel met de software voor de elektronische aanstiplijsten voor kiezers.

En tenslotte, voor de gemeenten die het oude stemsysteem gebruiken, zal Stésud de levering van de totalisatiemachine(s) op zich nemen. Er moet zich dus geen zorgen gemaakt worden met betrekking tot het gebruik van Windows 7.