logo

Getuigen voor de partijen

Getuigen voor de partijen

De kandidaten kunnen, in hun akte van bewilliging, een getuige (en een plaatsvervanger) aanduiden om bij de zittingen van het hoofdbureau aanwezig te zijn. De getuigen hebben het recht om hun opmerkingen te laten opnemen in de processen-verbaal. Er kan één getuige aangewezen worden per partij.

Vijf dagen voor de verkiezing kunnen de kandidaten of partijen evenveel getuigen aanduiden als er stembureaus zijn; de getuige moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • kiezer zijn in het betreffende administratief arrondissement,
  • geen politiek mandaat uitoefenen (minister, staatssecretaris, burgemeester, parlementariër, schepen, OCMW-voorzitter),
  • moet door een kandidaat of partij aangeduid zijn voor een specifiek bureau (één getuige per partij en per bureau).

Het mag een kandidaat zijn.

De getuigen van partijen worden toegelaten tot het stemlokaal op vertoon van hun oproepingsbrief aan de voorzitter van het stembureau. De getuigen hebben het recht om hun opmerkingen te laten opnemen in de processen-verbaal en mogen hun handtekening aanbrengen op de verzegelde stembussen.

De hoofdgetuige van de partij (of de gevolmachtigde van de partij) verzamelt de verklaringen betreffende de verkiezingsuitgaven van elke kandidaat van de lijst en legt ze neer op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg binnen de dertig dagen na de dag van de verkiezing.

De getuigen van de partijen hebben enkel een rol als observator. Ze zijn geen leden van het bureau en nemen geen deel aan de handelingen die moeten worden uitgevoerd door de leden van de stembureaus zoals bijvoorbeeld het begeleiden van de kiezer die bijstand nodig heeft in het stemhokje. Tevens moeten de getuigen zich discreet opstellen. Ze moeten hun taak kalm en beleefd uitvoeren en zich onthouden van elk gedrag dat de mening van de kiezers kan beïnvloeden.