logo

Stemplicht

Stemplicht

In België is de stemming verplicht. 

De stemplicht geldt automatisch voor de kiesgerechtigde Belgen. De niet-Belgen daarentegen hebben een stemrecht, wat wil zeggen dat ze enkel verplicht zijn te gaan stemmen indien ze hun aanvraag om op de kiezerslijst te worden opgenomen hebben ingediend en deze aanvaard werd.

Een onthouding is slechts strafbaar indien het gaat om een niet gewettigde onthouding. De vrederechter is vrij te beslissen wat als een gewettigde onthouding dient te worden beschouwd en wat niet. Binnen acht dagen na de afkondiging van de namen van de gekozenen maakt de procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en wier verschoning niet is aangenomen. De kiezer die niet aan zijn stemplicht voldaan heeft, verschijnt op een eenvoudige oproeping voor de politierechtbank, die beslist zonder mogelijkheid van beroep.

De toepasselijke straf voor een eerste inbreuk bestaat uit een berisping of een geldboete van 25 tot 50 euro. In geval van herhaling loopt deze geldboete op van 50 tot 125 euro.

Indien de niet gewettigde onthouding ten minste vier maal voorkomt binnen vijftien jaar, wordt de kiezer voor tien jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die tijd geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid.

Gelet op de stemplicht schrijft u dus best zo snel mogelijk naar de vrederechter van uw kanton en legt u uit om welke redenen u niet heeft kunnen stemmen als u niet persoonlijk heeft kunnen stemmen of geen volmacht heeft kunnen verlenen. Bij dit schrijven dient u desgevallend de bewijsstukken te voegen, waarover u beschikt.