logo

Bijstand bij de stemming

Bijstand bij de stemming

Krachtens een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 dient er in elk gebouw waarin stembureaus zijn ondergebracht een speciaal stemhokje ten behoeve van de mindervalide kiezers te worden voorzien. 

Indien een kiezer, wegens een fysische handicap, niet in staat is om zich alleen naar het stemhokje te begeven of om zelf zijn stem uit te brengen, kan hij aan de voorzitter de toestemming vragen om zich door iemand te laten begeleiden of bij te staan (art. 37 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek).

Ook artikel 9 van de wet betreffende de geautomatiseerde stemming bepaalt dat in een geautomatiseerd stembureau de kiezer die moeilijkheden ondervindt om zijn stem uit te brengen, kan vragen om bijgestaan te worden door de voorzitter van het stembureau of door een bijzitter die door deze laatste aangewezen wordt.