logo

Wetten en ordonnanties

Wetten en ordonnanties

Wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming.

Wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, gemeenteraden en districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn. (Officieuze coördinatie op 1 september 2006).

Wet van 19 maart 2004 tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen.

----

Ordonnantie van 12 juli 2012 tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming.

Ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Ordonnantie van 12 juli 2012 betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode.

Ordonnantie van 23 juli 2012 tot wijziging van de ordonnantie van 12 juli 2012 betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode (1).

De gecoördineerde versie van de ordonnantie van 12 juli 2012 betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode, gewijzigd door de ordonnantie van 23 juli 2012, is nu beschikbaar.

Ordonnantie van 23 juli 2012 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde de verkiezing van het voorzitterschap van de gemeenteraad te regelen.