logo

Besluiten van de Regering

Besluiten van de Regering

Besluit van 30 maart 2006 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reisvergoeding van de leden van de kiesbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen

Besluit van 30 maart 2006 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering.

Besluit van 20 juli 2006 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1982 betreffende de terugbetaling van reiskosten aan sommige kiezers.

Besluit van 19 april 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voordracht en bewilliging van kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen

Dit besluit bepaalt de voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen om onder een andere naam dan hun officiële identiteit vermeld te worden op de kandidatenlijst.

Dit besluit bevat de volgende bijlagen:

  • Bijlage 1: Formulier (C1) voor de voordracht van de kandidaten voorgedragen door gemeenteraadskiezers;
  • Bijlage 2: Formulier (C2) voor een verklaring van bewilliging van de kandidaten voorgedragen door gemeenteraadskiezers;
  • Bijlage 3: Formulier (C3) voor een voordracht van kandidaten door aftredende gemeenteraadsleden;
  • Bijlage 4: Formulier (C4) voor een verklaring van bewilliging van de kandidaten voorgedragen door aftredende gemeenteraadsleden.

De kandidaten hebben de mogelijkheid om te vragen om onder een andere naam dan hun officiële identiteit vermeld te worden op de kandidatenlijst:

Indien de kandidaat een andere voornaam dan de eerste voornaam die op zijn identiteitskaart vermeld is kiest, moet dit één van de andere voornamen zijn die vermeld zijn op de identiteitskaart of in de geboorteakte, of de afkorting van een van de voornamen die voorkomen in de geboorteakte.

Buiten het hierboven vermeld kan het hoofdbureau toestaan dat de kandidaat op de kandidatenlijst vermeld wordt onder een naam of voornaam die niet opgenomen is in de opsomming van de naam en voornamen vermeld op zijn geboorteakte of identiteitskaart. In dit geval moet de kandidaat een akte van bekendheid opgemaakt door de burgemeester of notaris voorleggen dewelke aantoont dat de persoon gewoonlijk aangesproken wordt met de naam of voornaam met dewelke hij zich wil aanbieden als kandidaat.

Voor elke kandidaat moet één enkele voornaam vermeld worden op de kandidatenlijst. Een samengestelde voornaam geldt als één voornaam.

Besluit van 3 mei 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de machtiging van de waarnemers afkomstig van internationale organisaties erkend door België of afgevaardigd door andere landen om alle kiesverrichtingen te volgen.

Besluit van 7 juni 2012 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen en de modellen van het  attest en van de verklaring op erewoord, voorzien in artikel 42bis, §1, 7° van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.

Besluit van 19 juli 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten op het beeldscherm van de stemcomputer worden getoond.

Besluit van 19 juli 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de verzekering zoals voorzien in artikel 38 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.

Besluit van 19 juli 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de inrichting van de stembureaus.

Besluit van 19 juli 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de wijze van verzending en het formaat onder hetwelke de kiezerslijst verzonden wordt aan de Regering door de gemeenten.

Besluit van 19 juli 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Besluit van 19 juli 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter aanduiding van de gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem en de gemeenten die gebruik maken van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk.

Besluit van 19 juli 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter aanduiding van de gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem en de gemeenten die gebruik maken van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk_Erratum.

Besluit van 19 juli 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de bij de oproepingsbrief gevoegde verklarende brochure voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Besluit van 20 september 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 houdende vaststelling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten op het beeldscherm van de stemcomputer worden getoond.

De gecoördineerde versie van 20 september 2012 van Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten op het beeldscherm van de stemcomputer worden getoond.

Besluit van 27 september 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het maximum aantal kiezers per stembureau voor de verkiezingen van de gemeenteraden van 14 oktober 2012.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1998 tot vaststelling van de modaliteiten inzake het registreren van de identiteit van de natuurlijke personen die giften doen van 125 euro en meer aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen, en tot bepaling van de formaliteiten voor het indienen van de desbetreffende jaaroverzichten.