logo

Omzendbrieven

Omzendbrieven

Gewestelijke omzendbrieven.

Omzendbrief van 13 maart 2012 betreffende de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Omzendbrief van 18 juli 2012 betreffende de verzending van de kiezerslijst door de gemeenten aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Omzendbrief van 18 juli 2012 - Gemeenteraadsverkiezingen 2012 - Terugbetaling van de reiskosten aan sommige kiezers.

Omzendbrief van 20 juli 2012 betreffende de afgifte van afschriften van de kiezerslijst aan de partijen en kandidaten. Twee modellen van formulieren.

Omzendbrief van 26 juli 2012 betreffende de toepassing van de ordonnatie van 12 juli 2012 (gewijzigd door de ordonnantie van 23 juli 2012) betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode.

Omzendbrief van 6 augustus 2012 - Gemeenteraadsverkiezingen 2012 - Aanbevelingen om de toegang van personen met beperkte mobiliteit (PBM) tot de stembureaus te vergemakkelijken en om hun hiervoor de nodige bijstand te verlenen.

Omzendbrief van 13 augustus 2012 betreffende het versturen van de oproepingsbrief en de verklarende brochure.

Omzendbrief - Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 – Omzendbrief met overzicht betreffende de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

Omzendbrief betreffende de wijzigingen van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek door de ordonnantie van 12 juli 2012 tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming.

Omzendbrief van  11 oktober 2012 - Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Validatie van de verkiezingen en installatie van de gemeenteraadsleden. Verkiezing van de schepenen en benoemingsprocedure voor de burgemeesters.

---

De onderrichtingen voor de voorzitters van de hoofdbureaus:

De onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureau:

 

Federale omzendbrieven.

Hier vindt u de Omzendbrief van 25 mei 1999 betreffende de inschrijving van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden.

U vindt hier de Omzendbrief van 30 januari 2006 betreffende de inschrijving van vreemdelingen die in België verblijven en die geen onderdanen zijn van een Lidstaat van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden (Belgisch Staatsblad van 3 februari 2006 - 2°editie).

Omzendbrief van 20 juli 2006 betreffende het stemrecht van de burgers van de Europese Unie en van buiten de Europese Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. — Inschrijving op de kiezerslijst.

Omzendbrief van 20 juli 2006 betreffende het stemrecht van de burgers van de Europese Unie en van buiten de Europese Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. — Inschrijving op de kiezerslijst - Erratum.

Omzendbrief van 15 maart 2012 betreffende de bestelling van de kiezerslijsten.

Bestelbon voor de kiezerslijsten.

Omzendbrief - Procedure van inschrijving van de vreemde onderdanen - Rechtvaardiging van identiteit.

 

Advies betreffende de inschrijving van burgers die geen inwoners zijn van een lidstaat van de Europese Unie

 
De FOD Binnenlandse Zaken heeft onlangs een bericht aan de gemeenten verzonden met enkele verduidelijkingen over de inschrijving als kiezer van vreemdelingen die geen onderdanen zijn van een lidstaat van de Europese Unie. U kunt dit bericht hier raadplegen.