logo

Kiezerslijst

Kiezerslijst

De kiezerslijst somt voor iedere gemeente de identiteit op van alle burgers die moeten gaan stemmen.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt de kiezerslijst vastgesteld op 1 augustus 2012.

Vermeldingen en vorm

De kiezerslijst wordt in elke gemeente vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.

Wie wordt hierop vermeld:

 • de personen van Belgische nationaliteit die voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een gemeente op 1 augustus 2012;
 • de Europese en niet-Europese onderdanen die voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden en waarvan de inschrijving is aanvaard op 1 augustus 2012;
 • diegenen die, behalve de leeftijd, voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden en tussen 1 augustus 2012 en 14 oktober 2012, 18 jaar worden;
 • degenen waarvan de schorsing van de kiesrechten een einde neemt tussen 1 augustus 2012 en 14 oktober 2012.

De gemeente stuurt een exemplaar van deze lijst op aan de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel Hoofdstad en twee exemplaren aan de Regering. Deze controleert de kiezerslijsten om na te gaan of niemand op meerdere lijsten vermeld is. In geval van een dubbele inschrijving duidt de Regering het college aan hetwelke de kiezer moet schrappen en hetwelke dat de inschrijving behoudt, na advies te vragen van de betrokken colleges van burgemeester en schepenen.

De kiezers die, tussen de datum van de vaststelling van de lijst (namelijk 1 augustus 2012) en de datum van de verkiezing één van de kiesvoorwaarden verliezen, zullen worden geschrapt van de kiezerslijst. Dit is bijvoorbeeld het geval voor:

 • de kiezers die tussen 1 augustus 2012 en 14 oktober 2012 de Belgische nationaliteit verloren hebben;
 • de kiezers die na de datum waarop de kiezerslijst wordt afgesloten, het voorwerp zijn van een
  veroordeling of een beslissing die voor hen ofwel de uitsluiting van het kiesrecht, ofwel de
  schorsing van dat recht op de datum van de verkiezing meebrengt;

Raadpleging

Vanaf het ogenblik waarop de kiezerslijst wordt vastgesteld en tot de twaalfde dag vóór de verkiezing, dit is 2 oktober 2012, kan eenieder nagaan of zijn/haar naam op de lijst staat en of de hem/haar betreffende vermeldingen juist zijn.

Bezwaar en beroep

 • Waar en wanneer kan er bezwaar worden ingediend tegen de kiezerslijst? Bij het college van burgemeester en schepenen vanaf de datum waarop de kiezerslijst werd vastgesteld (namelijk 1 augustus 2012) en tot de twaalfde dag vóór de verkiezing, dit is 2 oktober.
 • Wie kan er bezwaar indienen? Iedere persoon die van mening is dat hij/zijzelf of een derde persoon die in dezelfde kieskring ingeschreven is, ten onrechte ingeschreven, weggelaten of van de kiezerslijst geschrapt is, of iedere persoon die van oordeel is dat de vermeldingen over zichzelf of over deze derde persoon onjuist zijn.
 • Hoe kan men bezwaar indienen?
  o Ofwel schriftelijk, waarbij het verzoekschrift tegen ontvangstbewijs dient te worden neergelegd op het gemeentesecretariaat, of per aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen;
  o Ofwel mondeling bij de gemeentesecretaris of zijn/haar gemachtigde, wanneer de verzoeker niet in staat is te schrijven. In dit geval zal er een proces-verbaal worden opgemaakt, waarvan een kopie aan de betrokkene wordt overhandigd.
  o In beide gevallen kunnen bij het verzoekschrift bewijsstukken worden gevoegd. Het bezwaar wordt in een bijzonder register ingeschreven en er wordt een dossier aangelegd, zonder kosten voor de verzoeker.

Termijn

Het college van burgemeester en schepenen doet over elk bezwaar uitspraak, in openbare vergadering, binnen een termijn van 4 dagen, en in elk geval voor de zevende dag vóór de verkiezing. De met redenen omklede beslissing wordt in een bijzonder register ingeschreven. Indien deze beslissing een wijziging van de kiezerslijst inhoudt, wordt ze onverwijld uitgevoerd.

 • Het beroep voor het Hof van Beroep

Dit beroep kan enkel worden ingesteld tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen. In dit geval zendt de burgemeester onverwijld het volledige dossier aan het Hof van Beroep. De partijen verschijnen voor het hof binnen de vijf dagen na ontvangst van het dossier en in elk geval vóór de dag die de verkiezingsdag voorafgaat. Het arrest dat geveld wordt door het Hof van Beroep wordt onverwijld uitgevoerd en is niet vatbaar voor beroep.

 • Aflevering van afschriften van de kiezerslijst

Exemplaren of kopieën (op papier of op elektronische drager) van de kiezerslijst kunnen, onder de voorwaarden bepaald door de wet, slechts afgegeven worden aan de politieke partijen die in de kieskring kandidaten voordragen en aan de kandidaten voor de verkiezing.