logo

Procedure lijst

Procedure lijst

De toegangscodes voor de pre-encodering van de kandidatenlijsten kunnen bekomen worden bij het Bestuur van de Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kruidtuinlaan 20 (eerste verdiep) te 1035 Brussel van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u00 en 13u30 tot 15u30.

Op 4 september werd in de lokalen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de loting gehouden van de gewestelijke lijstnummers voor de partijen die vertegenwoordigd zijn in het Brussels Parlement. Hieronder vindt u de resultaten van deze loting.

1 N-VA 7 VLAAMS BELANG
2 Open Vld 8 ECOLO
3 FDF 9 sp.a
4 GROEN 10 CD&V
5 MR 11 PS
6 CDH    

 

PARITEIT MAN-VROUW OP DE LIJSTEN

Ingevolge de ordonnantie van 17 februari 2005 ertoe strekkende evenveel mannen als vrouwen op de gemeentelijke kieslijsten te plaatsen zullen de kandidatenlijsten uit 50% mannen en 50% vrouwen bestaan, met de verplichting de eerste twee plaatsten aan kandidaten van een verschillende sekse voor te behouden.

Daarenboven verplicht voortaan artikel 11bis van de Grondwet de aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de colleges van burgemeester en schepenen.

Reeds vóór 2000 kon men vaststellen dat het aantal vrouwelijke gemeenteraadsleden en burgemeesters in Brussel ver boven het Belgische gemiddelde uitstak. De verkiezingen van 2000 hebben de doorbraak verwezenlijkt van vrouwen verkozen in de raad, zonder evenwel een merkbare vooruitgang in de executieve organen te bewerkstellingen. De lijsten bevatten gemiddeld reeds 44 % kandidates . Er zijn dus in verhouding minder vrouwen verkozen dan dat er kandidaten waren. 

 

BESCHERMDE EN VERBODEN LETTERWOORDEN EN LOGO´S

Normaliter mag een letterwoord of logo, dat bovenaan de kandidatenlijst op het stembiljet of elektronisch scherm moet staan, uit ten hoogste tweeëntwintig karakters bestaan.

Politieke partijen die in het gewestelijk Parlement zijn vertegenwoordigd, kunnen bij de Regering of diens gemachtigde een akte neerleggen tot bescherming van een letterwoord of logo, dat bovenaan de lijst zal verschijnen. De akte tot aanvraag van de bescherming van het letterwoord of logo wordt ondertekend door ten minste vijf parlementsleden die tot de politieke partij behoren die dat letterwoord of logo zal gebruiken. Wanneer een politieke partij minder dan vijf parlementsleden telt in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, wordt de akte ondertekend door alle parlementsleden van die partij die in deze vergadering zetelen. De akte tot aanvraag van de bescherming van het letterwoord of logo wordt de veertigste dag vóór de verkiezing, tussen tien en twaalf uur, aan de Regering of haar gemachtigde overhandigd door een parlementslid-ondertekenaar.

Het gebruik van bepaalde letterwoorden kan tevens worden verboden. Dit gebeurt door de Regering op verzoek van een partij die in Brussels Hoofdstedelijk Parlement is vertegenwoordigd.

Het gaat hier vooral om letterwoorden die door bepaalde politieke partijen in het verleden werden gebruikt (b.v. B.S.P., P.V.V.).

De Regering publiceert vervolgens de lijst van beschermde en verboden letterwoorden of logo’s in het Belgisch Staatsblad. Hieruit volgt dat andere lijsten een beschermd of verboden letterwoord of logo niet mogen gebruiken.

Het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek voorziet bovendien in een verbod op het gebruik van ieder letterwoord met de vermelding “LB” of “burgemeester” door een lijst waarop de uittredend burgemeester van de betreffende gemeente niet voorkomt.

De Regering houdt een loting tot aanwijzing van de gemeenschappelijke volgnummers die zullen worden toegekend aan de lijsten met het beschermde letterwoord of logo. De voorzitter van het hoofdbureau, gaat onmiddellijk na het afsluiten van de lijsten, over tot de loting van de nummers van lijsten die geen gemeenschappelijk volgnummer hebben. De loting gebeurt vanaf het eerstvolgende hogere nummer ten opzichte van het laatste nummer dat werd toegekend bij de loting door de Regering.